• Rotterdam (Netherlands) 971,178
  • Bristol 691,001
  • Düsseldorf (Germany) 588,735
  • Dortmund (Germany) 580,444
  • Essen (Germany) 574,635
  • Dresden (Germany) 523,058