• Braunschweig (Germany) 248,867
  • Chemnitz (Germany) 243,248
  • Krefeld (Germany) 235,076
  • Aberdeen 222,793
  • L├╝beck (Germany) 210,232
  • Regensburg (Germany) 135,520